«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

چرا اروپا و امریکا از اجراي حکم اعدام جاسوس وحشت زده شده اند؟

تصميم دستگاه قضايي بر اجراي حکم اعدام نسبت به ابر جاسوس انگليس به نام اکبري اقدامي بود که بازتاب گستردهای در داخل و خارج داشت و دولتهای فرانسه، انگليس، آلمان و امريکا با محکوم کردن اين اقدام جمهوري اسلامي اعلام کردند که با شنيدن خبر اعدام اين جاسوس وحشتزده شدهاند. انگليس علاوه بر احضار سفير ايران، سفير خودش را نيز به انگليس فراخوانده است. درباره اقدام تحسینبرانگیز دستگاه قضايي نسبت به اجراي اين حکم نکاتي متذکر میشویم:
1. یکی از دلایل به وحشت افتادن کشورهای غربی این است که با این اعدام، راه جاسوس پروری بسته میشود؛ زیرا تاکنون روال بر این بود که جاسوس را با مبالغ بلوکهشده در آن کشورها یا با چند ایرانی زندانی در آن کشورها مبادله میشد. این روند موجب میشد که افراد سست ایمان به جاسوس شدن تن بدهند زیرا اینگونه توجیه میکردند که از این طریق به نان و نوایی میرسیم و اگر هم دستگیر شدیم با حمایتهای کشوری که برایش جاسوسی کردهایم مبادله میشویم و سرانجام یک زندگی خوبی در همان کشور خواهیم داشت. ولی اجرای حکم اعدام برای جاسوس، موجب ترس و وحشت در جاسوسان و افرادی که در معرض جاسوس شدن هستند میاندازد. طبیعی است که دولتهای غربی جاسوس پرور دچار وحشتزدگی بشوند.
2.  یکی دیگر از دلایل وحشتزدگی آنها به وحشت افتادن جاسوسهای موجود در نظام است که در نتیجه موجب خودداری یا کندی ارسال مطالب به آنها میشود؛ و این خسارت سنگینی برای کشورهای حامی جاسوسی است.
3.  با اعدام جاسوسها و بسته شدن راه جاسوسی برای دشمن، دست دشمن برای برنامهریزی علیه نظام اسلامی خالی میشود و منجر به شکست دشمن در جنگ نرم و سخت علیه نظام اسلامی میشود.
4. در زمان رژیم پهلوی در ایران رسم بر این بود کسی که تابعیت یک کشور غربی را می گرفت حکومت ایران جرات تعرض به وی را نداشت چه رسد به محاکمه یا مجازات آن فرد؛ اکنون نیز انگلیس گویا با همان تصور استعماری سابق به جاسوسان خود تابعیت انگلیسی را اعطا نموده تا در صورت بر ملا شدن ماهیت این جاسوسان کسی جرات نکند به انان صدمه ای بزند؛ این اعدام بار دیگر بر غرب ثابت کرد که جمهوری اسلامی مثل رژیم پهلوی مستعمره غرب نیست و هر کسی را که به منافع کشور زیان برساند با قدرت مجازات می کند.
5.  بنابراین پیشنهاد میشود رسماً اعلام شود از این به بعد، راهبرد جمهوری اسلامی در برابر جاسوس، اعدام است و دیگر از مبادله خبری نیست. بیتردید اتخاذ چنین راهبردی منافع بیشتری از مبادله برای ما تأمین میکند. تردیدی نیست که در اکثر فتنههای پرهزینه گذشته از جمله فتنه اخیر دست خارجی در کار بوده است و یک کشور خارجی بدون برنامه وارد چنین فضاهایی نمیشود؛ حتماً برای ورود به فضای براندازی و فتنه به برنامه نیاز دارد و برنامه نیز به اطلاعات دقیقی نیاز دارد که جاسوسان در اختیارشان میگذارند. با محاسبه هزینههایی که در فتنهها داده میشود روشن میشود که این هزینهها بهمراتب از مبالغی که در مبادله جاسوس به دست میآید بیشتر است.

نویسنده: 
دسته بندی مطالب: 
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110