«اِعْلَمْ اَنَّهُ لاوَرَعَ اَنْفَعُ مِنْ تَجَنُّبِ مَحَارِمِ اللهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اَذَی الْمُؤْمِنِ»   هیچ خویشتنداریای سودمندتر از دوری  از حرام و پرهیز از آزار مؤمنان نیست.  (فقه الرضا علیهالسلام / ص356)

خشونت علیه زنان در تمدن وحشی غرب

به مناسبت روز زن و  روز مادر، جا دارد یادی کنیم از هزاران ظلمی که تمدن وحشی غرب به «زنان» داشته است ...
تصویر فوق "سرهای بریده زنان گینه" توسط استعمارگران فرانسوی است که امروز مدعی حقوق زنان و حقوق بشر هستند!

دسته بندی مطالب: 
1110-8
1110-7
1110-6
1110-5
1110-4
1110-3
1110-2
1110